Học Tiếng Anh

200 English words about HOUSEHOLD APPLIANCES | Vocabulary by topics
Enrich your vocabulary about household appliances.
——————————————————–
Enjoy English – Enjoy Learning! Enjoy English!
Make Learning English funnier and more effective through: Stories with subtitles, vocabulary by topics with images, conversations by topics.
——————————————————–
Playlists:
– Learn English through stories with subtitles:
– Learn English through conversations:
– Learn English vocabulary:
——————————————————–
Please LIKE and SUBSCRIBE to support us!
#EnjoyEnglish #EnglishVocabulary #HouseholdApplicances

Nguồn: https://mustafaculban.net/

Xem thêm bài viết khác: https://mustafaculban.net/hoc-tieng-anh/

Học Tiếng Anh
Học tiếng Anh qua tin tức – Nghĩa và cách dùng từ Danger (VOA)
Học Tiếng Anh
HỌC TIẾNG ANH CÙNG MONKEY STORIES – UNIT 13: THE LETTER A
Học Tiếng Anh
Thần đồng anh ngữ 6 tuổi bắn tiếng anh như gió nhờ tự học trên YouTube | Biệt Tài Tí Hon